Partnerské webové stránky:

\"\"

ONLINE KATALÓG

Kompletná ponuka reklamných predmetov a originálnych darčekov, aktuálny stav skladových zásob, rozsiahla špecifikácia produktov...

INFORMÁCIE

arr3Farebná škála oblečeniaarr3Veľkostná tabuľka ADLERVšetky uvedené rozmery sú v cm; Tolerancia +/- 5 % Pánsky pletený tovar Objednávacia...

KONTAKTY

PEDORE s. r. o.
1. Čsl. brigády 60
038 61 Vrútky
tel: +421915 639 969
obchod@pedore.sk

ANKETA


OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky PEDORE, s.r.o. - prevádzkovateľa internetového obchodu www.pedore.sk 
  1. Úvodné ustanovenia

   Tieto všeobecné obchodné podmienky PEDORE, s.r.o. upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmy PEDORE s.r.o.. 
  2. Definícia pojmov

   Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam: 
   Dodávateľom sa rozumie spoločnosť PEDORE, s.r.o. so sídlom na ulici 1.Čsl. brigády 60, 036 01  Martin, IČO:45 284 971, IČ DPH: SK2022922737
   Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou PEDORE, s.r.o. a to predovšetkým vystavením objednávky v písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy. 
   Produkt znamená realizáciu dodávky reklamného textilu a s tým spojených služieb záväzne objednaných odberateľom. 
  3. Objednávka produktu

   Odberateľ objednáva produkt alebo služby u dodávateľa: 
   • online - prostredníctvom eshopu
   • e-mailom na adrese obchod@pedore.sk alebo priamo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníkov, s ktorými prišiel do kontaktu na vlastnom objednávkovom formulári,
   • telefonicky na číslo +421 908 650 762, objednávka sa stáva platnou až po písomnom potvrdení na e-mailovú adresu obchod@pedore.sk alebo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníkov, s ktorými prišiel do kontaktu na vlastnom objednávkovom formulári.

 

   Objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru, ak je iná ako fakturačná, názov tovaru, kód tovaru, cenu za kus a počty kusov. 

 

   Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná. 

 

   V prípade, že odberateľ upustí od záväznej objednávky, môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % kúpnej ceny za objednaný produkt, od objednávky ktorého odberateľ upustil. Odberateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu do 14 dní zaplatiť. 

 

   Tovar je možné objednávať od jedného kusu.

 

  1. Odber a dodávka tovaru

   Odber produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobne na prevádzke, prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík prvej triedy alebo kuriérskou službou. 
   Pri osobnom prevzatí produktu z prevádzky dodávateľa, odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, telefonickej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu, alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa. 
   Sposob prepravy tovaru je možný prostredníctvom Slovenskej pošty, Kuriérom alebo osobným odberom. Poštovné bude klientovy prepočítané na základe objemu a hmotnosti objednávky pri jej potvrdzovaní obchodným oddelením.
   Bežná dodacia doba reklamného textilu je do 48 hodín bez potlače pri objednávke do 13.00hod. daného dňa a prepravou kuriérom, v prípade že tovar je skladom. Pri preprave Slovenskou poštou je dodací termín do 3 - 4 dní, v prípade tovaru skladom. V prípade výpadku produktu je dodací termín zvyčajne do 7-14 dní. V prípade produktov s potlačou sa táto doba navyšuje o jeden až dva týždne, v závislosti od vyťaženia tlačiarne a dohody s predajcom. Vzhľadom na charakter tovaru si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob. Kupujúcemu v tom prípade nevzniká nárok na zrušenie ostaného záväzne objednaného tovaru. 
   Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.
  2. Zákazková výroba reklamného textilu

   Našim zákazníkom ponúkame výrobu nekatalógových výrobkov, ktoré plne uspokoja požiadavky najnáročnejších zákazníkov. Máte možnosť voľby materiálového zloženia (bavlna, vlna, polyester, spandex a pod.), vzorov alebo väzby pleteniny a tkaniny (single jersey, interlock, flís, terry, plátno, krep a pod.),strihové vyhotovenie výrobku (podľa nákresu, vzoriek, príp. nášho odporúčania), farby a farebných kombinácií (podľa špecifikácie Pantone alebo predložených vzoriek), textilných etikiet (tkané či tlačené aj niekoľkofarebné, v rôznych veľkostiach)
   Celkový tvar hotového výrobku  môžeme ďalej dotvoriť rôznymi druhmi potlače, výšivkou, papierovými visačkami, individuálnym balením podľa priania zákazníka.
   Výrobok pripravíme na základe vašej presnej špecifikácie, predloženej vzorky alebo vám sami pomôžeme s návrhom výrobku podľa vašich individuálnych požiadaviek
   Priebeh zákazkovej výroby
   V prípade, že budete s našou ponukou spokojní, vypracujeme na základe objednávky vzor. Cena vzoru je individuálna a v prípade jeho realizácie sa táto odpočíta od ceny dodávky.
   Po odsúhlasení vzoriek uzavrieme kúpnu zmluvu na predmet zákazkovej výroby, ako aj dodacích či platobných podmienok.
   V lehote 100 dní od odsúhlasenia vzoru dostanete produkt, ktorý ste si vybrali.
  3. Ceny a zľavy

   Zoznam produktu aj s predajnými cenami je obsiahnutý v základom cenníku dodávateľa. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa. 
   Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka. 
   Fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám (reklamné agentúry, obchody, tlačiarne...) pri nákupe produktu za účelom ďalšieho predaja je poskytnutá individuálna zľava (rabat). 
   Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo všeobecných obchodných podmienkach a iných zmluvách. 
   Cena produktu je uvádzaná na www.pedore.sk bez DPH a nezahŕňa náklady za služby, potlač, dopravu a poistenie.
  4. Spôsob platby

   Platba sa vykonáva:
   • na základe zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom,
   • dobierkou,
   • platbou v hotovosti v prevádzke firmy pri osobnom prevzatí tovaru.
   • na základe faktúry pre stálych zákazníkov a po dohode medzi spoločnosťami

 

   Platby sa vykonávajú v eurách.

 

   Zadržanie platby alebo krátenie platby z dôvodu protipohľadávok je neprípustné, pokiaľ písomne nebolo dohodnuté inak.

 

 1. Vlastníctvo produktu a riziká

  Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplnym uhradením ceny a ďalších čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet dodávateľa. 
  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku včasného nedodania produktu, vady na produkte, nevyhovujúcej potlače, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 
  Neplnenie alebo porušenie záväzku dodávateľa, týkajúce sa jednej alebo viacerých čiastočných dodávok nemá za následok zrušenie obchodného vzťahu s odberateľom vo vzťahu k produktom a službám už dodaným alebo ešte nedodaným.
 2. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

  Záručná doba na produkt dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. 
  Záruka je určená písomnou formou dokladom o kúpe. Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky. 
  Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri dobere tovaru, je odberateľ povinný oznámiť nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je odberateľ povinný si túto reklamáciu uplatniť okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy. 
  Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. 
  Vady musia byť vytknuté písomne, faxom alebo e-mailom s ich detailným upresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád. 
  Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. 
  V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
 3. Záverečné ustanovenia

  V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovania tým zostávajú nedotknuté. 
  Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť. 
  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
  Prípadné súdne spory sa budú konať v mieste sídla dodávateľa. 
  Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
YjA2MzE1